Integritetspolicy

För Bridge Underwriting är din rätt till skydd av den personliga integriteten viktig och vi gör allt vi kan för att säkerställa och bibehålla din integritet när du besöker vår hemsida eller kommunicerar med oss digitalt.

Denna integritetspolicy beskriver hur vi använder dina personuppgifter och ersätter all tidigare information som vi har givit er om hur vi hanterar personuppgifter. Vi uppdaterar denna policy löpande och vi ber er hålla er uppdaterade med den senaste informationen.

Om oss

I denna integritetspolicy menas med ”vi” och ”oss” Bridge Underwriting AB som är ett dotterbolag till Volante Global Ltd.

Vi är vad dataskyddsförordningen (GDPR) refererar till som ”personuppgiftsansvariga” för de personuppgifter som vi samlar in och använder.

Du äger rätten till dina personuppgifter och också vilka personuppgifter som vi sparat om dig. Du har rätt att invända mot hur vi använder dessa uppgifter. Du har också rätt att begära rättelse av, radering av eller begära att behandlingen av personuppgifter begränsas eller be oss vidarebefordra uppgifterna till någon annan. Vi beskriver dina rättigheter mer utförligt i slutet av denna integritetspolicy.

Vi har inte utsett något dataskyddsombud men vår Bolagsjurist (Chief Legal Officer) kommer att hantera alla dataskyddsfrågor och förfrågningar när du utöva din rätt. Detaljer kring hur du kontaktar oss beskrivs i slutet av denna integritetspolicy.

Du har också rätt att kontakta Datainspektionen för eventuella klagomål om du är missnöjd med hur vi hanterat ditt personuppgiftsärende. Du hittar mer information på följande adress https://datainspektionen.se.

Information som vi samlar in

Vi samlar in följande uppgifter om dig:

 • Information som du lämnar till oss när du kommunicerar med oss, via mail, denna websida, telefon, i skrift eller andra kommunikationsvägar. Detta omfattar den information du delger oss när du ber om försäkring, ändrar ditt försäkringsskydd eller anmäler en skada. I vissa fall kan vi komplettera den information vi fått från dig med annan information som vi fått från andra externa legala källor, såsom kreditinstitut.
 • Detaljer kring din besökshistorik på vår websida och de funktioner du utnyttjar, inkluderande men inte begränsat till, datatrafik, platsinformation, webloggar och annan kommunikation.
 • Vi kan också samla viss information om dig när du använder vår webbsida såsom ditt domännamn, IP-adress, operativsystem, sökmotor, programversion och vilken webbsida som besöktes innan vår sida. Vi kan göra detta genom ”kakor” eller ”Cookies” som närmare beskrivs nedan.

Hur vi använder din information (processar dina personuppgifter)

Bridge Underwriting som en del av Volante Global Group arbetar aktivt för att efterleva Dataskyddsförordningen (GDPR) och annan tillämplig lagstiftning.

Bridge Underwriting och andra dotterbolag inom Volante Global Group kommer att följa lagen vad gäller datainsamling och datahantering och kommer att uppfylla lagstiftarens krav om att på begäran göra informationen tillgänglig. I Sverige regleras detta i Dataskyddsförordningen (GDPR). Motsvarande lagstiftning tillämpas i övriga EEA-jurisdiktioner.

Data kommer bara att användas för de syften som anges i bolagets utgivna texter, inklusive denna integritetspolicy. Syften som är relevanta för att utföra bolagets ansvar enligt försäkrings- och / eller återförsäkringsavtalet och, vid behov, överordnade krav såsom brottsutredningar.

Alla nödvändiga åtgärder kommer att vidtas i samband med insamling och lagring av känsliga data för att säkerställa att personuppgifterna är säkrade och att all personal gör sitt yttersta för att hålla uppgifterna korrekta, uppdaterade och säkrade.

Bridge Underwriting arbetar aktivt med att säkerställa att personalen känner till vilka krav som ställs på hantering av personuppgifter enligt gällande lagstiftning. All personal känner till att personuppgifter och annan känsliga data bara kan lämnas ut i undantagsfall.

Informationen om dig som vi samlar in och lagrar används för följande syften:

 • för att uppfylla villkoren i våra avtal med dig;
 • I de fall vi använder en tredjepartsleverantör för att leverera vår produkt eller tjänst, kan vi tillåta denne att använda din data om detta är reglerat i avtal med oss (detta ska inkludera ett tydligt krav på att hantera dina personuppgifter konfidentiellt och bara hantera data enligt gällande lagstiftning);
 • för att förse dig med information som vi begärt i relation till våra produkter eller tjänster;
 • för att analysera hur du använder våra produkter och tjänster och/eller vår websida eller andra kommunikationsvägar med syfte att förbättra dem;
 • för att informera dig om förändringar i produkter, tjänster eller websida, såsom förbättringar av tjänster/produkter, som kan påverka vår service; och
 • för att ta emot marknadsföringsmaterial om våra produkter och tjänster som skulle kunna vara intressanta för dig, givet att du gått med på att ta emot sådan information från oss

Laglig grund för vår personuppgiftsbehandling

Vi använder bara dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och förordningen kräver att vi uttryckligen har en ”laglig grund” för hur vi använder dessa. Beroende på informationens natur och syftet behandlas dina personuppgifter med en eller flera av följande lagliga grunder:

 • där vi har ditt samtycke (i situationer där samtycke är den enda lagliga grunden som vi har);
 • där vi måste använda informationen för att fullgöra en rättslig förpliktelse (såsom att följa gällande försäkringslagstiftning);
 • där vi måste använda informationen för att fullgöra ett avtal med dig (såsom ditt försäkringsbrev); och/eller
 • där det är nödvändigt för oss att hantera informationen av försäkringsskäl (såsom att reglera en försäkringsskada) och att informationen handlar om hälsa, avslöjar genetiska data, ras eller etniskt ursprung, religiösa eller filosofiska trosuppfattningar eller medlemskap i fackförbund

Där vår lagliga grund för hantering av personuppgifter är ditt samtycke har du rätt att återkalla detta, se vidare under rubriken ”Dina rättigheter till dina personuppgifter som vi hanterar” nedan.

Lagring av dina personuppgifter

Data som vi får tillgång till sparas på säkra servrar. Detaljer kring eventuella transaktioner på vår websida krypteras för att säkerställa dess integritet. Vi kommer att göra vårt yttersta för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och i enlighet med denna Integritetspolicy.

Vi sparar bara dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att vi ska kunna genomföra det vi har laglig grund för att genomföra, men det kan vara en relativt lång tid. Vi kan till exempel spara information som föranleds av gällande rätt, till exempel gällande preskriptionstider och krav enligt försäkringsrörelse, bokförings- eller redovisningslagen.

Säkerhet

Informationsöverföring via internet är inte helt säker. Därför kan vi inte garantera säkerheten avseende data som sänds till oss digitalt, ansvaret för sådan dataöverföring sker på egen risk. Du får därför acceptera den inneboende säkerhetsrisk som det innebär att förse oss med information och kommunicera via internet och kan därför inte hålla oss ansvariga för eventuella säkerhetsbrister såvida de inte beror på vår underlåtenhet eller försumlighet.

Hantering av dina personuppgifter utanför EES

Vi kan bli tvungna att överföra dina personuppgifter till länder utanför EES som inte har samma höga krav på integritet som Sverige. All sådan överföring sker med tillämpning av dataskyddsförordningens bestämmelser och med vårt säkerställande av din integritet.

Användning av “cookies”

Vi kan använda cookies för att samla information om hur du använder vår websida och internet i allmänhet. En cookie är en lite datafil som vår websida skickar till din dator. Denna datafil sparas sedan på din hårddisk, men det är möjligt för dig att förhindra att detta görs om du så önskar.

Cookies hjälper oss att förstå hur du använder vår websida. Informationen som vi får ta del av kommer inte att identifiera dig personligen utan bara ge oss statistisk data om våra besökare och deras besökshistorik.

Alla datorer har möjligheten att neka cookies. Detta kan göras genom att aktivera inställningarna i din sökmotor som tillåter cookies. Vänligen notera att du kan hindras från att besöka vissa delar av vår websida om du valt att neka installation av cookies.

Vill du veta mer om cookies, hur du kan neka installation och också radera datafiler som redan kan vara sparade på din dator, besök www.allaboutcookies.org eller gå in hjälpmenyn i din sökmotor.

Vi kan också komma att använda så kallade web beacons på vår websida. Web beacons är genomskinliga bildfiler som kan användas för att se om ett e-mail har lästs eller vidarebefordrats till någon annan. Om du motsätter dig användandet av web beacons i e-mail föreslår vi att du följer samma procedur som för att spärra datorn mot kakor/cookies eller radera befintliga datafiler. Vi kommer trots detta att veta hur många av våra e-mails som öppnas och vi kommer automatiskt se din dators, mobiltelefons eller surfplattas IP-adress men vi kommer inte att kunna identifiera dig personligen.

Tredje partslänkar

Du kan se länkar på vår egen websida till andra websidor som tillhör tredje part. Dessa websidor borde ha egna integritetspolicys och det är ditt ansvar att kontrollera dessa. Vi tar inte ansvar för tredje parts integritetspolicys då vi inte har någon kontroll över dem.

Dina rättigheter och tillgång till personuppgifter som vi hanterar

Dataskyddsförordningen (GDPR) ger dig följande rätt till dina personuppgifter. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter avseende personuppgifter som vi hanterar ber vi er kontakta oss enligt nedan.

Begära åtkomst till dina personuppgifter (så kallat dataregisterutdrag). Detta ger dig möjligheten att få en kopia av alla dina personuppgifter som vi hanterar och kontrollera att vi hanterar dem i enlighet med gällande lagstiftning.

Begära rättelse av dina personuppgifter som vi hanterar. Detta ger dig en möjlighet att begära att vi rättar eller kompletterar dina personuppgifter efter det att vi verifierat att de nya uppgifterna som du delat med oss är korrekta.

Begära radering av dina personuppgifter. Detta ger dig möjlighet att be oss radera eller ta bort personuppgifter när det inte finns något giltigt skäl för oss att spara denna. Du har också rätt att be oss radera eller ta bort dina personuppgifter i de fall du lyckats visa att det finns särskilda skäl eller lagstöd som gör att vi inte ska ha tillgång till dina personuppgifter. Notera dock att det kan finnas viss information som är undantagen från din möjlighet till radering enligt gällande rätt.

Invända mot hanteringen av dina personuppgifter i de fall vi förlitar oss på ett legitimt intresse (eller från tredje man) och det är något med din personliga situation som gör att du vill invända mot hanteringen av dina personuppgifter då du upplever att de påverkar din fundamentala rätt och frihet. Du har också rätt att invända om vi hanterar dina personuppgifter för direktmarknadsföring. I vissa fall kan vi dock påvisa att vi har övertygande skäl att hantera dina personuppgifter och dessa åsidosätter dina rättigheter och din frihet.

Begära att hanteringen av dina personuppgifter begränsas. Detta ger dig möjlighet att be oss avbryta hanteringen av dina personuppgifter i följande fall:

 • Om du vill att vi fastställer personuppgifternas riktighet;
 • Där vår hantering av personuppgifterna strider mot lagen;
 • Där vi måste behålla uppgifterna för att för din räkning kunna fastslå, hantera eller försvara ansvarsskador; eller
 • Du har invänt mot vår rätt att hantera din data men vi måste verifiera huruvida vi har legitima skäl att sätta oss över din invändning

Begära överföring av dina personuppgifter till dig själv eller tredje part. Vi kommer att leverera dina personuppgifter I ett vanligt förekommande, digitalt format till dig eller den tredje part som du valt ut. Notera att detta alternativ bara gäller automatiserad information som du ursprungligen givit samtycke t att vi ska få hantera eller där vi använt informationen för att binda ett avtal med dig.

Du har rätt att när som helst begära återkallande av samtycke i de fall vi är beroende av samtycke för att få hantera dina personuppgifter. Detta påverkar dock inte lagenligheten av någon hantering som gjorts innan du återkallade ditt samtycke. Om du tillbakakallar ditt samtycke kan det vara så att vi inte kan erbjuda dig vissa produkter eller tjänster. Vi kommer att informera dig om detta är fallet i händelse av att du återkallar ditt samtycke.

Kontakta oss

Vi välkomnar alla frågor, kommentarer eller önskemål som du kan ha i anslutning till denna integritetspolicy och även eventuell begäran om att utnyttja din rätt till dina personuppgifter.

Tveka inte att kontakta oss på något av följande sätt:

T +44 (0)20 3795 2976   E info@volanteglobal.com

Via post: Data Protection Enquiries, Chief Legal Officer, Volante Global Limited, 20 St Dunstan’s Hill, 5th Floor, London, EC3R 8HL

På uppdrag av Volante Global: 20 St Dunstan’s Hill, 5th Floor, London, EC3R 8HL, UK

© Volante Global Limited 2018. All Rights Reserved.

Volante Companies